• vybavovanie vodohospodárskych súhlasov a vyjadrení,
  • vybavovanie vodohospodárskych povolení na nakladanie s vodami, na zriaďovanie, zmeny a rušenie vodohospodárskych diel a iné činnosti podliehajúce vodoprávnemu povoleniu,
  • spracovanie plánov opatrení pre prípady havarijného zhoršenia akosti vôd,
  • spracovanie prevádzkových a manipulačných poriadkov vodohospodárskych diel,
  • spracovanie štúdií, posudkov a expertíza činnosti,
  • výkon funkcie vodohospodárstva,
  • prevádzkovanie verejných kanalizácii kategórie K-1.

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás!