Firma EKOS poskytuje tieto služby

null

Komplexné poradenstvo v ŽP

Poskytujeme environmentálny servis na základe dlhodobej zmluvy.

null

Vodné hospodárstvo

Poskytujeme komplexné služby a poradenstvo vo vodnom hospodárstve.

null

Ochrana ovzdušia

Zabezpečujeme spracovanie programov znižovania emisií pre zdroje znečisťovania.

null

Posudzovanie vplyvu na ŽP (EIA)

Poskytujeme environmentálny audit a vypracovanie odborných posudkov.

null

Odpadové hospodárstvo

Poskytujeme vypracovanie havarijných plánov, prevádzkových poriadkov odpadových skladov , programov odpadového hospodárstva.

null

Integrované povoľovanie

Poskytujeme poradenstvo a odborné služby v oblasti integrovaného povoľovania.