• posudzovanie vplyvov zmien výroby, technológií, investičných zámerov na životné prostredie,
  • spracovanie dokumenácie potrebnej k vyhodnoteniu vplyvov stavieb a činnosti na životné prostredie EIA – zámer a správa o hodnotení,
  • vypracovanie odborných posudkov k správe o hodnotení,
  • environmentálny audit.

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás!