• vypracovanie havarijných plánov opatrení pre prípad úniku nebezpečného odpadu do okolitého prostredia,
  • vypracovanie prevádzkových poriadkov skladov odpadov,
  • vypracovanie programov odpadového hospodárstva,
  • spracovanie identifikačných listov, evidenčných listov, rodných listov, hlásenia, sprievodných listov, vybavovanie súhlasov, vyjadrení v zmysle zákona o odpadoch,
  • zabezpečenie zneškodnenia odpadov, nebezpečných odpadov a problémových látok,
  • sprostredkovanie odborných posudkov a analýz vo veciach odpadov,
  • poradenstvo v oblasti podnikania s odpadmi,
  • zber vybraných druhov odpadov,
  • spracovanie hlásení pre recyklačný fond.

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás!