• sledovanie povinnosti klienta vyplývajúcich z aktuálneho stavu práva a rozhodnutí vyplývajúcich z nariadení správnych orgánov,
  • pravidelné kontrolovanie dodržiavania právnych predpisov v prevádzkach klienta,
  • vedenie predpísaných evidencií,
  • spracovávanie hlásení a výpočty poplatkov,
  • zastupovanie klienta v správnych konaniach.

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás!